Rooming in - czyli możesz być ze swoim dzieckiem przez 24 godziny na dobę.

To wła­śnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia. Od­dzia­łem kie­ru­je dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log - po­łoż­nik, specjalista perinatologii. Od­dział spełnia warunki III po­ziomu re­fe­ren­cyj­nego, ozna­cza­ją­cego naj­wyż­sze kom­pe­tencje i upraw­nie­nia do opie­ki nad naj­trud­niej­szy­mi przy­pad­ka­mi. Blok po­ro­do­wy skła­da się z pięciu sal (pokoi) po­ro­do­wych, sali ope­ra­cyj­nej do cięć ce­sar­skich oraz sali in­ten­syw­ne­go nad­zo­ru po­ope­ra­cyj­ne­go.

 

Pokoje porodowe – szpitalny poród w domowych warunkach

Po­ko­je po­ro­do­we za­pew­nia­ją ko­bie­cie nie­mal do­mo­wą at­mos­fe­rę i kom­for­to­we wa­run­ki, a jed­no­cze­śnie bez­pie­czeń­stwo. Wy­strój sal przy­po­mi­na za­ci­sze do­mo­wej sy­pial­ni, co wpły­wa na ob­ni­że­nie stre­su przy­szłej mamy pod­czas po­ro­du. W po­je­dyn­czej sali oprócz no­wo­cze­sne­go łóżka po­ro­do­we­go znaj­du­je się m.​in. wy­god­ny fotel – miej­sce dla bli­skiej osoby, a także sta­no­wi­sko dla no­wo­rod­ka. Każda sala ma też pry­wat­ną ła­zien­kę z ka­bi­ną prysz­ni­co­wą. Aby pod­kre­ślić do­mo­wą at­mos­fe­rę, na ścia­nach uło­żo­no spe­cjal­ne fo­to­ta­pe­ty z mo­ty­wa­mi plaży, morza i za­cho­du słoń­ca. Wszyst­ko po to, aby za­pew­nić ro­dzi­com jak naj­lep­sze wa­run­ki i uła­twić przy­szłej mamie na­ro­dzi­ny dziec­ka.
Po­mi­mo, że cała no­wo­cze­sna me­dy­cy­na nie jest wi­docz­na dla pa­cjent­ki, dla le­ka­rzy i po­łoż­nych do­stęp­na jest na wy­cią­gnię­cie ręki, przez cały czas po­ro­du. Tuż obok sal porodowych znajduje się gabinet gdzie lekarz w każdej chwili może wykonać badanie ultrasonograficzne. Dbamy nie tylko o kom­fort i sa­mo­po­czu­cie, ale przede wszyst­kim o bez­pie­czeń­stwo na­szych pa­cjen­tów – mamy i jej dziecka.

 

Kompleksowa opieka.

Przyszłe mamy, kobiety w ciąży i po porodzie otaczamy kompleksową opieką. Oferujemy:

 • Prowadzenie ciąży
 • Poradnię Ginekologiczno-Położniczą
 • Po­rad­nię Lak­ta­cyj­ną
 • Die­te­tyka
 • Szko­łę Ro­dze­nia
 • Poradnię Medycyny estetycznej
 • Poradnię Chirurgii Plastycznej
 • Poradnie Naprotechnologii

 

Dzieci mogą liczyć na opiekę w:

 • Poradni Pediatrycznej
 • Poradni Neonatologicznej
 • Poradni Ortopedycznnej i Preluksacyjnej
 • Poradni Logopeczycznej

 

Komfort pobytu

Dla mamy i dziec­ka przy­go­to­wa­li­śmy prze­stron­ne 2 oso­bo­we po­ko­je z ła­zien­ka­mi, wy­po­sa­żo­ne m.​in. w te­le­wi­zor. W każ­dym z nich znaj­du­je się rów­nież spe­cjal­ny kącik do pie­lę­gna­cji i ką­pie­li no­wo­rod­ka. Dba­jąc o sa­mo­po­czu­cie na­szych pa­cjen­tów, w każ­dym po­ko­ju sto­so­wa­ny jest sys­tem ro­oming-in, to zna­czy, że mama całą dobę prze­by­wa ze swoim nowo na­ro­dzo­nym dziec­kiem. Je­że­li będzie po­trze­bo­wać od­po­czyn­ku, może li­czyć na pomoc po­łoż­nych, które za­opie­ku­ją się ma­leń­stwem - za­rów­no w dzień, jak i w nocy. Przy­bli­żo­ny czas po­by­tu po po­ro­dzie:

 • po po­ro­dzie na­tu­ral­nym – 2 doby
 • po ce­sar­skim cię­ciu – 3 doby.
Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Kompleksowa opieka. Przyszłe mamy, kobiety w ciąży i po porodzie otaczamy kompleksową opieką.

Więcej