Cennik

Cennik

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Łodzi prowadzi jedynie działalność komercyjną.

Płatność za poród oraz większość zabiegów można z łatwością rozłożyć na dogodne raty!

Więcej informacji pod numerami

tel. 42 208 13 00 i 42 208 13 10

IZBA PRZYJĘĆ

PORADA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA NA IZBIE PRZYJĘĆ

150 zł

PORADA NEONATOLOGICZNA NA IZBIE PRZYJĘĆ

150 zł

INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA

20 zł

USG IP GIN/10 HBD

150 zł

USG IP I TRYM

250 zł

USG IP II/III TRYM

200 zł

USG IP DOPPLER

70 zł

KTG

40 zł

ANESTEZJOLOGIA

ZNIECZULENIE OGÓLNE DOŻYLNE

250 zł

Zabiegi ginekologiczne

Ły­żecz­ko­wa­nie jamy ma­ci­cy – grav ob­so­le­ta

1 500 zł

Ły­żecz­ko­wa­nie jamy ma­ci­cy dia­gno­stycz­ne

1 000 zł

Far­ma­ko­lo­gicz­na in­duk­cja po­ro­nie­nia – grav. ob­so­le­ta < 12 tyg. z ba­da­niem hi­sto­pa­to­lo­gicz­nym (bez kosz­tów badań ge­ne­tycz­nych i ka­rio­ty­pu)

1 500 zł

Far­ma­ko­lo­gicz­na in­duk­cja po­ro­nie­nia – grav. ob­so­le­ta > 12 tyg. z ba­da­niem hi­sto­pa­to­lo­gicz­nym (bez kosz­tów badań ge­ne­tycz­nych i Ka­rio­ty­pu)

2 400 zł

Hi­ste­ro­sko­pia dia­gno­stycz­na bez znie­czu­le­nia ogól­ne­go

1 200 zł

Hi­ste­ro­sko­pia dia­gno­stycz­na + znie­czu­le­nie

1200 + 250 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we usu­nię­cie po­li­pa

1 600 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we usu­nię­cie mię­śnia­ka

1 900 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we wy­cię­cie prze­gro­dy ma­ci­cy

1 900 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we usu­nię­cie zro­stów

1 900 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we usu­nię­cie mię­śnia­ka

1 900 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we wy­cię­cie prze­gro­dy ma­ci­cy

1 900 zł

Hi­ste­ro­sko­po­we usu­nię­cie zro­stów

1 900 zł

La­pa­ro­sko­pia dia­gno­stycz­na

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie tor­bie­li jaj­ni­ka

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie nie­pra­wi­dło­we­go ja­jo­wo­du

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie jaj­ni­ka/ja­jo­wo­du

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie jaj­ni­ków/ja­jo­wo­dów

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie en­do­me­trio­zy

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie ciąży po­za­ma­cicz­nej

3 800 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie mię­śnia­ka ma­ci­cy

4 700 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie ma­ci­cy (hi­ste­rek­to­mia)

5 100 zł

La­pa­ro­sko­po­we usu­nię­cie trzo­nu ma­ci­cy (am­pu­ta­cja trzo­nu)

4 700 zł

La­pa­ro­sko­po­we le­cze­nie wy­pa­da­nia ma­ci­cy

6 000 zł

Usu­nię­cie wielu mię­śnia­ków ma­ci­cy na dro­dze la­pa­ro­to­mii

5 000 zł

Prze­zpo­chwo­we usu­nię­cie ma­ci­cy (hi­ste­rek­to­mia)

5 000 zł

Prze­zbrzusz­ne usu­nię­cie ma­ci­cy

3 500 zł

Am­pu­ta­cja szyj­ki ma­ci­cy

2 500 zł

Elek­tro­ko­ni­za­cja szyj­ki ma­ci­cy

600 zł

Ko­ni­za­cja chi­rur­gicz­na szyj­ki ma­ci­cy

1 300 zł

Wy­łusz­cze­nie tor­bie­li gru­czo­łu Bar­tho­li­na

1 500 zł

Nad­po­chwo­we usu­nię­cie trzo­nu ma­ci­cy

3 700 zł

Na­cię­cie nie­podat­nej błony dzie­wi­czej

1 000 zł

Ope­ra­cja na­praw­cza ścian po­chwy i kro­cza

3 500 zł

Ope­ra­cja ko­rek­cyj­na warg sro­mo­wych mniej­szych

1 000 zł

Ope­ra­cyj­ne le­cze­nie wy­pa­da­nia ma­ci­cy/po­chwy – pod­wie­sze­nie ma­ci­cy/po­chwy (bez kosz­tów siat­ki)

3 100 zł

Ope­ra­cyj­ne le­cze­nie nie­trzy­ma­nia moczu – za­ło­że­nie taśmy pod cewkę mo­czo­wą ( bez kosz­tu taśmy)

1 800 zł

Usu­nię­cie en­do­me­trio­zy z tkan­ki pod­skór­nej w bliź­nie po cię­ciu ce­sar­skim

2 100 zł

Le­cze­nie blizn po cię­ciu ce­sar­skim

2 100 zł

Ho­spi­ta­li­za­cja z to­cze­niem krwi

1 200 zł

Ope­ra­cja ko­rek­cyj­na warg sro­mo­wych mniej­szych i na­plet­ka łech­tacz­ki

2 500 zł

Koagulacja/Wymrażanie nadżerki

500 zł

Doba pobytu na oddziale z opieką lekarsko-pielęgniarką

300 zł

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

DR HAB. N. MED. PROF. UMK DARIUSZ BOROWSKI

200 zł

DR HAB. N. MED. PIOTR KACZMAREK

250 zł

DR N. MED. EWA GÓRA

150 zł

DR N. MED. JAN BIEŃKIEWICZ

120 zł

DR N. MED. ALEKSANDRA BRUCKA - KACZOR

150 zł

LEK. ZOFIA GORDON

150 zł

DR N. MED. ROBERT BARTKOWIAK

150 zł

DR N. MED. DOROTA WYRWAS

150 zł

LEK. JAROSŁAW REMISZ

150 zł

DR N. MED. MAŁGORZATA GOŁĄB-LIPIŃSKA

150 zł

DR N. MED. PIOTR HINCZ

150 zł

LEK. ANNA STEPOWICZ

120 zł

WIZYTY KONSULTACYJNE PRZED PORODEM

DR HAB. N. MED. PROF. UMK DARIUSZ BOROWSKI, DR HAB. N. MED. PIOTR KACZMAREK

250 zł

POZOSTALI LEKARZE SPECJALIŚCI

200 zł

KONSULTACJE POŁOŻNYCH

KONSULTACJA POŁOŻNEJ PRZED PORODEM

100 zł

KONSULTACJA POŁOŻNEJ PO PORODZIE

100 zł

ULTRASONOGRAFIA GINEKOLOGICZNA

USG GINEKOLOGICZNE DO 10 TYG

150 zł

USG PIERSI

150 zł

USG GINEKOLOGICZNE + PIERSI

250 zł

USG PRZED BIOPSJĄ

50 zł

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA POD KONTROLĄ USG

180 zł

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA POD KONTROLĄ USG KOLEJNA WIZYTA

50 zł

MONITOROWANIE CYKLU

60 zł

ULTRASONOGRAFIA POŁOŻNICZA

USG I TRYMESTRU (NT)

250 zł

USG I TRYMESTRU (TEST PODWÓJNY) - TEST PAPPA

450 zł

USG II/III TRYMESTRU

200 zł

USG I TRYMESTRU CIĄŻY BLIŹNIACZEJ

350 zł

USG II/III TRYMESTRU CIĄŻY BLIŹNIACZEJ

300 zł

USG I TRYMESTRU TEST PODWÓJNY CIĄŻA MNOGA

550 zł

USG NACZYNIOWE METODĄ DOPPLERA

70 zł

ECHO SERCA PŁODU

300 zł

ECHO SERCA PŁODU CIĄŻY MNOGIEJ

400 zł

ZAŁOŻENIE WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU WKŁADKI)

350 zł

ZAŁOŻENIE WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU WKŁADKI)

600 zł

ZAŁOŻENIE IMPLANTU ANTYKONCEPCYJNEGO

500 zł

USUNIĘCIE IMPLANTU ANTYKONCEPCYJNEGO

500 zł

BADANIE KARDIOTOKOGRAFICZNE (KTG)

40 zł

PROLONGATA LEKU

30 zł

POZOSTAŁE BADANIA

CYTOLOGIA

44 zł

CYTOLOGIA PŁYNNA

100 zł

POSIEW Z DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH – TLENOWO

47 zł

POSIEW Z DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH – BEZTLENOWO

41 zł

BIOCENOZA POCHWY – CZYSTOŚĆ

33 zł

GBS

45 zł

POSIEW NA OBECNOŚĆ MYCOPLASMA/UREAPLASMA

65 zł

MOCZ BADANIE OGÓLNE

11 zł

MORFOLOGIA

11 zł

MIKROSKOPOWA OCENA ROZMAZU KRWI

7 zł

CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY APTT

13 zł

BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULIONOWY

22 zł

POŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY

40 zł

GRUPA KRWI

45 zł

AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA ALT

22 zł

POŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY

40 zł

GRUPA KRWI

45 zł

AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA ALT

8 zł

AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA AST

9 zł

BIAŁKO CRP

22 zł

CHLORKI

10 zł

GLUKOZA

9 zł

KREATYNINA

9 zł

KWASY ZÓŁCIOWE

31 zł

MOCZNIK

10 zł

POTAS

9 zł

SÓD

8 zł

ŻELAZO

14 zł

ANTYGEN HBS

23 zł

ANTY-HBS

35 zł

ANTY-HCV

35 zł

HIV TEST PRZESIEWOWY

40 zł

TEST KIŁOWY PRZESIEWOWY WR

12 zł

Β-HCG

35 zł

TYREOTROPINA TSH

22 zł

WOLNA TRÓJJODOTYRONINA FT3

21 zł

WOLNA TYROKSYNA FT4

21 zł

D-DIMERY

40 zł

BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA

11 zł

OB

7 zł

BILIRUBINA CAŁKOWITA

10 zł

BILIRUBINA POŚREDNIA

4 zł

CA 125

36 zł

TOXOPLAZMA GONDI – P/C IGG

30 zł

TOXOPLAZMA GONDI – P/C IGM

30 zł

JEDNODNIOWA DIAGNOSTYKA PATOLOGII CIĄŻY – BEZ HOSPITALIZACJI

DIAGNOSTYKA WEWNĄTRZMACICZNEGO ZAHAMOWANIA WZRASTANIA PŁODU W TRYBIE AMBULATORYJNYM: PORADA LEKARZA SPECJALISTY + WYKONANIE ZLECONEGO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO + WYKONANIE BADANIA KARDIOTOKOGRAFICZNEGO+ WYKONANIE ZLECONYCH PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

750zł

JEDNODNIOWA MAŁOINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PATOLOGII JAMY MACICY WYKONANIE W TRYBIE AMBULATORYJNYM: BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE + SONOHISTEROGRAFIA (SHG) – BEZ HISTEROSKOPII

450 zł

DIAGNOSTYKA PATOLOGII JAMY MACICY – WYKONANIE W TRYBIE AMBULATORYJNYM: BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE + SONOHISTEROGRAFIA (SHG) + HISTEROSKOPIA

2000 zł

JEDNODNIOWA OBSERWACJA RUCHÓW PŁODU

500 zł

PORÓD

PORÓD FIZJOLOGICZNY

4990 zł

PORÓD PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE

5990 zł

BADANIA GENETYCZNE

OZNACZENIE PŁCI W MATERIALE PORONNYM

200 zł

KARIOTYP W TKANKACH PO PORONIENIU

650 zł

PORADNIA LAKTACYJN A

KONSULTACJA LAKTACYJNA PIERWSZA WIZYTA

120 zł

KONSULTACJA LAKTACYJNA KOLEJNA WIZYTA

60 zł

KONSULTACJA LAKTACYJNA DOMOWA

150 zł

PORADNIA PEDIATRYCZNA

KONSULTACJA PEDIATRYCZNA

200 zł

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

PORADA ORTOPEDYCZNA

150 zł

KONSULTACJA PRENATALNA PO ROZPOZNANIU WADY WRODZONEJ NARZĄDU RUCHU

150 zł

ZABIEGI AMBULATORYJNE

BLOKADA STAWU (LEK PACJENTA)

30 zł

BLOKADA STAWU + KOSZT LEKU

50 zł

ZAŁOŻENIE OPATRUNKU GIPSOWEGO

80 zł

ZDJĘCIE OPATRUNKU GIPSOWEGO ZAŁOŻONEGO W INNEJ PLACÓWCE

20 zł

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI TOKSYNĄ BOTULINOWĄ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

1200 zł jedna ampułka

GIPSOWANIE

900 zł

ZAŁOŻENIE OPATRUNKU GIPSOWEGO

50 zł

ULTRASONOGRAFIA ORTOPEDYCZNA

USG ORTOPEDYCZNE Z KONSULTACJĄ LEKARZA SPECJALISTY

250 zł

USG STAWÓW BIODROWYCH W KIERUNKU DYSPLAZJI STAWU BIODROWEGO NOWORODKA/NIEMOWLĘCIA DO 1 R. Ż.

100 zł

USG STAWU (BARKOWEGO, BIODROWEGO, KOLANOWEGO, ŁOKCIOWEGO, SKOKOWEGO)

100 zł

USG STOPY

100 zł

USG ŚCIĘGNA ACHILLESA

100 zł

USG NADGARSTKA I DŁONI

100 zł

USG MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN

100 zł

KONSULTACJA OKULISTYCZNA

120 zł

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA / BRAZELTON

120 zł

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

170 zł

KONSULTACJA UROLOGICZNA

150 zł

KONSULTACJA UROLOGICZNA Z USG

250 zł

KONSULTACJA UROLOGICZNA – KWALIFIKACYJNA DO ZABIEGU

150 zł

USG NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO

100 zł

USG NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO I STERCZA

150 zł

USG PĘCHERZA MOCZOWEGO I STERCZA

100 zł

USG MOSZNY

100 zł

USG STERCZA TRUS

150 zł

USG NEREK, PĘCHERZA I TRUS STERCZA

200 zł

USG NEREK, PĘCHERZA, MOSZNY I TRUS STERCZA

250 zł

USG OCENY ZALEGANIA MOCZU PO MIKCJI

50 zł

CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

100 zł

WYMIANA CEWNIKA

120 zł

USUNIĘCIE CEWNIKA

50 zł

ZAŁOŻENIE CEWNIKA

150 zł

OPATRUNEK DUŻY

50 zł

OPATRUNEK MAŁY

30 zł

ZDJĘCIE SZWÓW

30 zł

ZDJĘCIE SZWÓW I OPATRUNEK DUŻY

70 zł

ZDJĘCIE SZWÓW I OPATRUNEK MAŁY

50 zł

ZABIEGI OPERACYJNE

Prącie i moszna, cewka moczowa

Operacja wędzidełka w znieczuleniu miejscowym

500 zł. (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

Operacja stulejki - obrzezanie w znieczuleniu miejscowym

800 zł. (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

Odklejenie napletka w znieczuleniu miejscowym

250 zł. (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

Operacja plastyczna wodniaka jądra w znieczuleniu miejscowym

1700 zł. (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

Wycięcie torbieli najądrza - spermatocoele

1500 zł. (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

Usunięcie pojedyńczej zmiany na skórze moszny, prącia (kaszak, włókniak, tłuszczak) w znieczuleniu miejscowym

600 zł. (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

Usuniecie mnogich zmian ze skóry moszny, prącia (kaszak, włókniak, tłuszczak) w znieczuleniu miejscowym

800 zł. - za dwie zmiany, 300 zł. za każdą następna zmianę (przewidywany czas trwania zabiegu - do 6 godzin)

HOSPITALIZACJA

1 doba hospitalizacji w pokoju VIP powyżej zakładanej

390 zł.

1 doba hospitalizacji powyżej zakładanej

250 zł.

STAWU BIODROWEGO W 1 PROJEKCJI

40 zł

STAWU BIODROWEGO W 2 PROJEKCJACH

45 zł

PORÓWNAWCZE STAWÓW BIODROWYCH W 1 PROJEKCJI

45 zł

STOPY W 2 PROJEKCJACH

40 zł

PORÓWNAWCZE STÓP W 1 PROJEKCJI

40 zł

PORÓWNAWCZE STÓP W 3 PROJEKCJACH

55 zł

KOŚCI PIĘTOWEJ W 1 PROJEKCJI

40 zł

PORÓWNAWCZE KOŚCI PIĘTOWYCH W PROJEKCJI LAT

40 zł

KOŚCI UDOWEJ W 1 PROJEKCJI

40 zł

KOŚCI UDOWEJ W 2 PROJEKCJACH

40 zł

STAWU KOLANOWEGO W 2 PROJEKCJACH

45 zł

STAWÓW KOLANOWYCH W 3 PROJEKCJACH

60 zł

RZEPKI

40 zł

STAW SKOKOWY W 2 PROJEKCJACH

40 zł

STAW SKOKOWY W 3 PROJEKCJACH

50 zł

KOŚCI PODUDZIA W 2 PROJEKCJACH

45 zł

KOŚCI PRZEDRAMIENIA

40 zł

KOŚCI PALCÓW

40 zł

PORÓWNAWCZE OBU RĄK

55 zł

PORÓWNAWCZE NADGARSTKÓW/RĄK

40 zł

NADGARSTKA/RĘKI

40 zł

STAWU ŁOKCIOWEGO

45 zł

KOŚCI RAMIENNEJ

45 zł

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

KONSULTACJA LEKARSKA

200 zł

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ

JEDNA OKOLICA - twarz: lwia bruzda, bruzdy poprzeczne czoła, zmarszczki wokół oczu (kurze łapki)

400 zł

DWIE OKOLICE - twarz: lwia bruzda, bruzdy poprzeczne czoła, zmarszczki wokół oczu (kurze łapki)

700 zł

TRZY OKOLICE - twarz: lwia bruzda, bruzdy poprzeczne czoła, zmarszczki wokół oczu (kurze łapki)

1000 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI - pachy, dłonie, stopy

od 2000 zł

KWAS HIALURONOWY

JUVEDERM hydrate

600 zł

JUVEDERM vollite

1000 zł

JUVEDERM vollbella

900 zł

JUVEDERM volli

900 zł

JUVEDERM voluma

900 zł

JUVEDERM Ultra smile

600 zł

JUVEDERM Ultra 3

700 zł

JUVEDERM Ultra 2

500 zł

ZABIEGI ŁĄCZONE - 2 ampułki

1700 zł

ZABIEGI ŁĄCZONE - 3 ampułki

2500 zł

ZABIEGI ŁĄCZONE - 4 ampułki

3200 zł

BIOSTYMULATORY

Radiesse - 1 ampułka (0,8ml)

1100 zł

Radiesse - 1 ampułka (1,5ml)

1500 zł

Radiesse - 2 ampułki (2x1,5mll)

2800 zł

Crystalys - 1 ampułka (1,25ml)

800 zł

Crystalys - 2 ampułki (2x1,25ml)

1500 zł

Ellanse - 1 ampułka (1ml)/rok

1100 zł

Ellanse - (1ml)/2 lata

1200 zł

Ellanse - (1ml)/3 lata

1300 zł

1 ampułka ręce

1100 zł

2 ampułki ręce

2000 zł

ROZPUSZCZANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ - LIPOLIZA

Aqualyx - 1 ampułka

250 zł

Oxy-C-Vita - 1 ampułka

200 zł

Leczenie cellulitu - 1 ampułka

350 zł

Nici PDO (mono)

5 szt.

600 zł

10 szt.

900 zł

20 szt.

1700 zł

30 szt.

2500 zł

Nici Aptos

konieczna konsultacja lekarska

cena do ustalenia

MEZOTERAPIA IGŁOWA

Dermaheal (2,5ml)

300 zł

GUNA kolagen (2ml)

200 zł

SKIN-R (1amp)

500 zł

SKIN-OXY

300 zł

SKIN-B

300 zł

SKIN-COLIN

300 zł

Seria 3 szt.

800 zł

DR CYJ 1 ampłka

500 zł

FiLORGA - 1 zabieg

700 zł

FiLORGA - 2 zabiegi

1200 zł

FiLORGA - 3 zabiegi

1500 zł

CHIRURGICZNE USUWANIE ZNAMION

1 szt.

300 zł

2 szt.

500 zł

każde kolejne

100 zł

badanie histopatologiczne dodatkowo płatne - 1 szt.

60 zł

każde kolejne badanie histopatologiczne

30 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP

1 okolica - czoło lub okolica oczu lub ust, policzki

400 zł

cała twarz

700 zł

twarz, szyja, dekolt

1000 zł

PLAZMA

Korekcja powiek górnych

1000 zł

Korekcja powiek dolnych

1000 zł

Górnych i dolnych

1700 zł

lifting skóry, zmarszczek

od 500 zł

usuwanie znamion, brodawek

200 zł za szt.

każde kolejne znamię

50 zł

powyżej 10 szt.

indywidualna

KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA

konsultacja lekarska

100 zł

WYSOKOPROCENTOWE PEELINGI MEDYCZNE (cena zależna od rodzaju peelingu)

zabieg - twarz

od 200 zł

zabieg - twarz, szyja, dekolt

od 300 zł

zabieg - plecy, ramiona

od 300 zł

TERAPIA BIOREWITALIZUJĄCA PRXT33

zabieg - twarz

od 300 zł

zabieg - twarz, szyja, dekolt

od 400 zł

zabieg - twarz w połączeniu z mikronakłuwaniem

od 400 zł

zabieg - twarz, szyja, dekolt w połączeniu z mikronakłuwaniem

od 500 zł

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM PEELINGÓW NOWEJ GENERACJI LOVELY

zabieg - twarz, szyja, dekolt

od 200 zł

zabieg - twarz, szyja, dekolt w połączeniu z mikronakłuwaniem

od 300 zł

MIKRONAKŁUWANIE

skóry twarzy

300 zł

twarz, szyja, dekolt

400 zł

owłosionej skóry głowy

300 zł

MANUALNE OCZYSZCZANIE

skóry twarzy

200 zł

skóry twarzy w połączeniu z peelingami chemicnymi

od 300 zł

START&REWIND - zabieg antycellilitowy, wyszczuplający i redukujący tkankę tłuszczową

1 zabieg

250 zł

pakiet 10 zabiegów

2000 zł

KSERO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

0,50zł/strona

OPŁATA ZA SPORZĄDZENIE ODPISU LUB WYCIĄG Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

5 zł/strona

SZKOŁA RODZENIA

KURS

360 zł

KURS 2 DNI

240 zł

KURS 1 DZIEŃ

120 zł

Poradnia Proktologiczna

KONSULTACJA PROKTOLOGICZNA

180 zł

REKTOSKOPIA

220 zł

GUMKI BARRONA

350 zł